Program
향도 체험      |      Incense ceremony (for experience)

1hr


호흡의 예술이자 문인 취미의 경지,  향도


      가장 기본이 되는 격화훈향법을 햇살이 가득한 향실에서 고요히 체험해봅니다.

      격화훈향의 과정을 감상하며 몰입해보고

      최고급 침향과 단향이 가진 기운을 온전히 누려보세요.

향도 정규반      |      Incense ceremony class

90 min    6 weeks       KRW 450,000


90 min    7 weeks       KRW 530,000


고급

90 min    7 weeks       KRW 530,000

more